tə šxʷhəleləm̓s tə k̓ʷaƛ̓kʷəʔaʔɬ now fully open

In April, we were pleased to open the final two houses at tə šxʷhəleləm̓s tə k̓ʷaƛ̓kʷəʔaʔɬ residence, təməs leləm̓ (Sea Otter House) and sqimək̓ʷ leləm̓ (Octopus House). The residence area now provides accommodation for a total...

Read More